Educationists: diplomas

List of the educationists

Krasovskaya Svetlana, Rozkova Maria, Kosareva Natalia, Mazitova Zaituna, Dyogtev Ivan, Bibikova Larisa, Kudusova Edie, Bogachenko Zhanna, Danilenko Tatiana, Mirionkova Natalya, Maksimova Elena, Kalashnikov Sergey, Kasatkina Olga, Sedykh Yulia, Natavan Huseynova, Ganisher Normatov, Abubakirov Abduqahhor, Ikonnikova Tatiana, Shishkovskaya Raisa, Enzelya Shakharyants, Razumova Nadezhda, Morozova Elena, Dekkoeva Angela, Ivanova Tatiana, Anokhina Svetlana, Konopelko Olga, Ivanna Yurievna, Vodolago Lilia, Husan Toshboyev, Ilyichev Evgeniy, Hannanova Ramzia

Diplomas of the educationists

Diplomas to the teachers of the participants of the first International Children’s Drawing Contest “Humanity inside the War” 2020/21, can be find, download and print by clicking on link.

Example of the diplomas